top of page

Privacybescherming.

Daar kun je als organisatie niet omheen.

Privacy bescherming is niet alleen een morele- maar ook een geldkwestie. Organisaties die anno 2016 niets met de privacy wetgeving doen lopen het risico fors geld mis te lopen of, wellicht nog erger, fors geld te moeten betalen.

 

De laatste potentiele 'gelduittocht' is makkelijk uit leggen.

De privacybescherming van burgers staat hoog op de agenda binnen de Europese Unie en haar lidstaten. Privacy is immers een grondrecht en is ook opgenomen in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (artikel 8).

In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt uitgelegd hoe organisaties in Nederland moeten omgaan met privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de controlerende instantie die onderzoekt of bedrijven ook daadwerkelijk volgens deze wet opereren. Om extra druk op de ketel te zetten heeft de AP per 1 januari 2016 een boetebevoegdheid gekregen. Organisaties die te kort schieten op het gebied van privacybescherming kunnen fikse boetes verwachten (tot 810.000,- euro).

Op 15 december 2015 zijn het Europees Parlement, de Raad en Commissie tot een overeenstemming gekomen omtrent de nieuwe data beschermingsregels. Deze Europese verordening, General Data Protection Regulation (GDPR), gaat nog een stuk verder op dit gebied en legt boetes op van 20 miljoen euro of 4% van de jaaromzet. De hoogste telt!

 

 

Een andere reden om als organisatie goed om te gaan met privacyborging ligt in het 'waarom' achter de Wet. Meer dan 70% van de Nederlanders geeft aan zich zorgen te maken over online veiligheid. Wekelijks berichten media over bedrijven en instellingen die onzorgvuldig omgaan met digitale informatie. De Wet speelt dan ook in op een groeiende behoefte aan digitale veiligheid. Als de vraag naar privacy zo groot is dat de wetgever in de pen klimt om deze te kunnen garanderen dan kun je daar als organisatie niet langer achter aan blijven lopen. Het onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens kan leiden tot negatieve publiciteit en imagoschade.

 

Privacybescherming draait gelukkig niet alleen om het vermijden van onnodige kosten.

Er is ook een keerzijde. Lees hiervoor het artikel:

"Laat privacy voor je werken"
Pirvacy Oplossingen
Pirvacy Oplossingen
privacy. blijft. persoonlijk.
bottom of page